• Strike 18 Boat Plans (STK18) – (Hull only)
  • Strike 18 Boat Plans (STK18C)